REFERENCE

Spolupráca s Pedagogickou fakultou – zmysluplné prepojenie teórie a praxe

Od roku 2010 spolupracuje združenie Balanc, o. s. s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, konkrétne s Ústave speciálněpedagogických studií (v minulosti Katedrou speciální pedagogiky). Spoločne organizujeme bloky výuky pre študentov hlavne formou seminárov, či diskusných stretnutí. Erik Kovářík, ktorý tieto stretnutia viedol a vedie, má neľahkú úlohu – priviesť študentov špeciálnej pedagogiky k pochopeniu človeka. Samozrejme témy boli a sú venované problematike samostatného života, sebaobhajovania, osobnej asistencie či aktivít, ktoré združenie Balanc, o. s. organizuje pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale v prvom rade sú to „hovory o človeku“.

Dôležitým prínosom v tejto spolupráci je priame pôsobenie na budúcich praktikov človekom, ktorý sa nachádza takpovediac v strede, sedí jedným „telom“ na dvoch stoličkách. Spoluprácu práve s Erikom Kováříkom sme naplánovali práve preto, že je jednak študentom, teda rozumie motivačným silám študentov k učeniu a výuke, ale na druhej strane pôsobí priamo v praxi, ako zamestnanec Praktickej školy a zároveň je činný v neziskovej organizácii, ktorá sa snaží „diery“ v systéme práce s ľuďmi s postihnutím zapĺňať. Takže kto by bol povolanejší?
Spolupráca prebieha formou približne dvojhodinových stretnutí so študentmi druhých a tretích ročníkov bakalárskeho štúdia. Tu sa predpokladá už určitá zorientovanosť v teoretických informácia a možné je tiež počítať s vlastným názorom a schopnosťou vyjadriť ho nahlas. Najčastejšie išlo o diskusiu so študentmi špeciálnej pedagogiky – andragogiky v rámci predmetu psychopédie. Diskusie teda boli doplnením a prepojením teórie s praxou práce s osobami s mentálnym postihnutím.
Do dnešného dňa sa takýchto stretnutí uskutočnilo 5 (i keď jedného sa z dôvodu organizačného šumu zúčastnila len jedna odvážna študentka –ale o to intenzívnejšie).
Podľa slov zúčastnených študentov boli tieto stretnutia „výživné“ a významne podnietili zmenu ich pohľadu na problematiku práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ako aj na osobnosť týchto ľudí. Ako povedala vyučujúca týchto študentov: „Myslím si, že tieto stretnutia a diskusie pomohli ukotviť vnímanie rešpektu a úcty voči ľuďom s mentálnym postihnutím nielen ako slová, ale aj ako postoj a význam“.
A takto spoluprácu a jej efekt hodnotí diskutér, Erik Kovářík: „Nabídku spolupráce jsem velice uvítal. Jde o možnost pomoci svým budoucím kolegům v utváření názorů a přístupů v jejich  práci. Mě samotnému přinášejí setkání reflexi mých vlastních postojů a nejednou mě diskuse dovedla k nutnosti lépe formulovat myšlenky a dávat jim větší řád. Tedy dynamika je oboustranná.“

Keďže započatá spolupráca pomalými krokmi prináša zamýšľaný efekt, budeme aj naďalej pokračovať v spolupráci a rozširovať rady diskutujúcich študentov, ktorí tak dostanú ďalšiu šancu naozaj sa zamyslieť nad životom v spoločnosti ľudí s mentálnym postihnutím.

v Olomouci, 6.4.2012

 

Petra Jurkovičová