Činnosti zaměřené na rodinu

Činnosti zaměřené na rodinu s dítětem se specifickými potřebami, činnosti zaměřené na dospělé klienty:

 • Zkoumání potřeb rodiny v souvislosti se specifickými potřebami dítěte nebo dospělého člena se zdravotním postižením.

 • Síťování – zapojení širší rodiny, přátel a odborníků do pomoci rodině prostřednictvím plánovaných schůzek s provázením facilitátora (moderátora), propojení jednotlivých odborníků tak, aby se všichni doplňovali a směřovali společně k tomu, co dítě a jeho rodina potřebuje (pracovník pomáhá např. v tom, aby se způsob, kterým se dítě učí dorozumívat u logopeda, skutečně využíval také v rodině, denním centru a ve škole; nebo pomáhá na schůzce vytvořit prostor pro vzájemnou domluvu mezi učitelem – dítětem/žákem – a rodiči; pomáhá uskutečnit požadavky rehabilitačního pracovníka i přes nedostatek času rodičů na cvičení s dítětem formou zapojení širší rodiny či přátel atd.)

 • Podpora rodiny, dítěte nebo dospělého člena se zdravotním postižením při vyrovnávání se s aktuální situací, podpora při vytváření a pochopení reálné budoucnosti.

 • Skupinová, rodinná nebo individuální setkání zaměřená na vyslechnutí a poskytnutí prostoru rodičům a dalším členům rodiny či příbuzným a blízkým osobám zastavit se a popřemýšlet nad situací, ve které se nacházejí, ujasnění potřeb jednotlivých členů rodiny a společné hledání možností řešení nastalé situace,

 • Podpůrná setkání zaměřená na uvolnění nahromaděných emocí, úzkosti nebo stresu, na načerpání nové energie, získání vhledu do aktuální situace a pomoc s budováním pozitivního pohledu do budoucnosti.

 • Poradenství v oblasti zvládání a řešení projevů dítěte nebo dospělého člena se zdravotním postižením v jeho chování, specificky v domácím nebo ve školském či pracovním prostředí.

 • Konzultace zaměřené na řešení nastalých situací s ohledem na možnosti rodiny, školy nebo zaměstnavatele, třídního nebo pracovního kolektivu a současně vždy s ohledem na individuální možnosti dítěte nebo dospělého člena se zdravotním postižením.

Pro zkoumání potřeb a možností klientů s ohledem na řešení otázek rodinného soužití, školního prospěchu, pracovního zařazení apod. vždy využíváme:

 • individuální nebo skupinový rozhovor, diskuzi s rodiči a blízkými osobami dítěte nebo mladistvého, rozhovor se samotným dítětem (často spojen s určitými hrovými aktivitami) nebo s mladistvým,
 • pozorování procesu učení, jednání a sociálních interakcí,
 • konzultace s dalšími odborníky a kolegy, tzv. případové konference, (vždy na základě souhlasu klienta!)
 • zpracování kazuistiky.

Výsledná zpráva slouží jako podklad pro konzultace s klienty s cílem navrhnout řešení problémových situací a preventivně působit s ohledem na budoucnost klienta.

Diagnostické závěry poskytnuté Centrem nemohou být vystaveny jako oficiální dokumentace pro podporu vzdělávání dítěte s určitou mírou podpůrných opatření. Mohou však sloužit jako podklad či doporučení pro rodiče ke konzultacím ve školských poradenských zařízeních.

V rámci podpůrných skupinových, párových nebo individuálních setkání a konzultací využíváme:

 • metody založené na vedení dialogu, síťování (podpora přirozených podpůrných kontaktů klienta) a vycházíme z humanistického, na klienta orientovaného přístupu v terapii a poradenství,
 • metody muzikoterapie, zaměřené na uvolnění napětí, podporu a porozumění vlastního prožívání apod.

Konzultace mohou probíhat v domácím prostředí nebo na „neutrální půdě“. Podmínky vždy dohadujeme a dolaďujeme individuálně dle přání a aktuálních potřeb klienta.