Základní informace

Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí je ústavem ve smyslu ustanovení §402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Posláním Balanc, z.ú. je podporovat spolupráci lidí se zdravotním postižením a bez něj, napomáhat k vyrovnávání jejich životních příležitostí a dávat prostor k vzájemnému obohacování.

Účelem Balanc, z.ú. je poskytování obecně prospěšných činností podporujících zodpovědný a aktivní přístup k životu osob se zdravotním postižením, podpora jejich blízkých a dalších zainteresovaných osob.

Způsoby naplňování:

  • setkávání lidí s postižením i bez něj v oblasti volného času
  • podpora skupin sebeobhájců
  • osvětová činnost pro lidi s postižením a jejich rodiny
  • podpora rodin osob s postižením
  • informování a vzdělávání veřejnosti o životě lidí s postižením
  • podpora fyzickým a právnickým osobám, které chtějí šířit myšlenky inkluzivního přístupu
  • spolupráce se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, s ostatními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty
  • a pod.